Όροι χρήσης
 • Πεδίο εφαρμογής και χρήσης
Οι Γενικοί Όροι ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας articraft.gr  και τη συμβατική σχέση μεταξύ της articraft.gr και των μελών/χρηστών της.
Το μέλος επιβεβαιώνει  συμφωνία με τους παρόντες Γενικούς Όρους κατά την εγγραφή του  ως χρήστης στο ηλεκτρονικό κατάστημα articraft.gr. Το articraft.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή, και άνευ αιτιολόγησης, αυτούς τους Γενικούς Όρους και να δημοσιεύσει την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση στην ιστοσελίδα www.articraft.gr.
 
Η εταιρεία Πλαφουντζής Δ. Ελευθέριος “On and Off” θέτει την ιστοσελίδα www.articraft.gr στη διάθεση των εγγεγραμμένων και μη μελών της, ως πλατφόρμα για την αναζήτηση και απόκτηση προϊόντων που εμπορεύεται και κατασκευάζει.
 
 • Ελάχιστες προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας/ηλεκτρονικού καταστήματος articraft.gr .
Δικαιοπρακτική ικανότητα.
Η είσοδος και χρήση της ιστοσελίδας/ηλεκτρονικού καταστήματος articraft.gr είναι δυνατή μόνο για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
Απαγορεύεται η είσοδος και χρήση της ιστοσελίδας/ηλεκτρονικού καταστήματος articraft.gr σε άτομα που πιστεύουν ότι προσβάλλεται η αισθητική τους βλέποντας τον εν λόγω διαδικτυακό τόπο.
Προσωπικά στοιχεία.
Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή του χρήστη πρέπει να είναι πλήρη και αληθή και να περιλαμβάνουν απαραιτήτως τα εξής: πλήρες όνομα και επώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικό κωδικό της τρέχουσας κύριας κατοικίας, τηλέφωνο (όχι αριθμό τηλεφώνου υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (όπως π.χ. αριθμούς τηλεφώνων 0900), ισχύουσα διεύθυνση και email.
 
 • Γενικές υποχρεώσεις μελών
Εχεμύθεια σχετικά με τα στοιχεία πρόσβασης.
Το μέλος είναι υποχρεωμένο να κρατάει μυστικό και να μην κοινοποιεί σε τρίτους τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης που του δίνεται από το articraft.gr στο πλαίσιο της εγγραφής του.
Τεχνικές παρεμβάσεις.
Απαγορεύεται η χρήση μηχανισμών, λογισμικού ή άλλων ενεργειών που παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία της ιστοσελίδας articraft.gr

Τα μέλη/χρήστες απαγορεύεται να προβούν σε ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής της ή με οποιονδήποτε τρόπο να παρενοχλούν τη λειτουργία της ιστοσελίδας articraft.gr.
 
 • Λειτουργία Αγοράς
Αληθή στοιχεία για το αντικείμενο πώλησης.
Ο πωλητής έχει την υποχρέωση να δίνει αληθή στοιχεία για το προσφερόμενο προϊόν και να ενημερώνει πλήρως για τις λεπτομέρειες πληρωμής και παράδοσης. Όλα τα γνωστά ελαττώματα του προϊόντος και/ή της συσκευασίας πρέπει να αναφέρονται.
Αποκλεισμός ευθύνης της articraft.gr.
Οποιοδήποτε προϊόν αγοράζεται από την ιστοσελίδα www.articraft.gr πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνοδευόμενες οδηγίες χρήσης του.
Ο κίνδυνος απώλειας του προϊόντος μεταφέρεται στον αγοραστή με την παράδοση προς αποστολή του προϊόντος σε αυτόν.
Ελάττωμα Προϊόντος.
Αν κάποιο προϊόν εμφανίζει ελάττωμα που δεν αναφέρεται στην περιγραφή της προσφοράς και το οποίο μειώνει σημαντικά ή ακυρώνει την αξία ή την καταλληλότητα του προϊόντος κατά την προβλεπόμενη χρήση του, τότε ο αγοραστής πρέπει να ενημερώσει, εντός 7 ημερολογιακών ημερών μετά την παράδοση του προϊόντος, το articraft.gr για να απαιτήσει αποκατάσταση του προϊόντος.

Ο αγοραστής πρέπει να φροντίσει να αποστείλει το προϊόν με δικά του έξοδα στην διεύθυνση που δηλώνεται ως διεύθυνση επικοινωνίας στην articraft.gr.
Προσφορές.
Καμία προσφορά που παρέχεται δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλη πλην των δωρεάν μεταφορικών όταν το κόστος της παραγγελίας ξεπερνά το αναφερόμενο κάθε φορά όριο. Για παράδειγμα δεν μπορεί να υπολογιστεί έκπτωση μέσω κουπονιού σε προϊόντα που ήδη βρίσκονται σε τιμή προσφοράς.

Τα εκπτωτικά κουπόνια που προσφέρονται έχουν σαν ελάχιστο όριο παραγγελίας για να ισχύσουν τα 30 € , εκτός αν αναγράφουν κάτι διαφορετικό.
 
 • Αλλαγή όρων
Το articraft.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων χρήσης, αφού πρώτα ενημερώσει τους επισκέπτες του οι οποίοι θα χρησιμοποιούν το υπάρχον νομικό πλαίσιο.
 
 • Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία
Όλες οι διαφορές μεταξύ του articraft.gr και ενός (υφισταμένου ή πρώην) χρήστη σχετικά με τους Γενικούς Όρους υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία. Αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.
 
 •  Ρήτρα ασφαλείας
Αν κάποιοι μεμονωμένοι όροι των Γενικών Όρων καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους των υπολοίπων όρων δεν επηρεάζεται. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που να πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων από οικονομικής άποψης. Το ίδιο ισχύει και για ζητήματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τους Γενικούς Όρους.
 
 
 
Ασφάλεια Συναλλαγών και Προσωπικών δεδομένων
 
 
 • Ασφάλεια
Το articraft.gr δεν αποθηκεύει δεδομένα πιστωτικών καρτών.
 
Οι συναλλαγές αυτού του ιστοτόπου είναι απολύτως ασφαλές και δε δημοσιεύονται σε τρίτους. Η articraft.gr δεν κρατάει σε αρχείο τα προσωπικά στοιχεία των πελατών της,  παρά μόνο μέχρι την εκτέλεση της παραγγελίας τους, εκτός από τα email τους για την ενημέρωση των μελλοντικών προσφορών και ενημέρωση των νέων προϊόντων της.
 
 
 • Εξασφάλιση του απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας δεδομένων.
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα γίνονται με την χρήση πιστοποιητικού SSL και συνεπώς είναι κρυπτογραφημένες παρέχοντας την μέγιστη δυνατή ασφάλεια ενάντια στην υποκλοπή προσωπικών δεδομένων.
 
 
 • Προσωπικά Δεδομένα
Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να εξασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, ώστε να σας ενημερώνουμε για τα νέα προϊόντα μας, θα σας ζητηθούν κάποια στοιχεία (επικοινωνίας και προσωπικά). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες του διαδικτυακού τόπου www.articraft.gr προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν.2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
 
-Κατά την εγγραφή σας στο www.articraft.gr θα σας ζητηθούν: το φύλο σας, όνομα, επίθετο, email, κωδικός, ημερ. γεννήσεως.
-Για την αποστολή των προϊόντων που παραγγείλατε θα σας ζητηθούν:
Υποχρεωτικά: Όνομα, Επίθετο, Διεύθυνση Παράδοσης-Τιμολόγησης, Τ.Κ., Πόλη και κινητό τηλέφωνο,
Προαιρετικά: Όνομα Εταιρείας, Άλλες πληροφορίες και Τηλ. Οικίας.
 
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.articraft.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.articraft.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.
Ο χρήστης ανά πάσα στιγμή μπορεί να ζητήσει την διαγραφή των προσωπικών του στοιχείων από τα αρχεία του www.articraft.gr.
Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997
 
 
 • Αναγνώριση πελάτη
 
Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (email) και ο προσωπικός μυστικός κωδικός (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία.
 
Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας (email) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του, θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα articraft.gr δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ ημερομηνία γέννησης). Επίσης σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα για την δημιουργία password.
 
 • Απόρρητο Συναλλαγών
Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη/ μέλος στο www.articraft.gr είναι εμπιστευτικές και το articraft.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:
Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της articraft.gr έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο π.χ την διεκπεραίωση των αιτήσεων σας.
Το articraft.gr δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
 
Στην περίπτωση που το articraft.gr χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου. Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωση τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.
Για την δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.
 • Δήλωση απορρήτου - Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη διέπεται από τους παρόντες όρους και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και του ευρωπαϊκού δικαίου.

Ο χρήστης μπορεί να επισκέπτεται τον δικτυακό μας τόπο χωρίς να τίθεται ως προϋπόθεση η αποκάλυψη των στοιχείων της ταυτότητάς του. Ο χρήστης αποκαλύπτει τα προσωπικά στοιχεία του όταν επιθυμεί να προβεί σε παραγγελία κάποιων από τα προϊόντα μας ή να στείλει email. Στην περίπτωση που ο χρήστης θα θελήσει να παραγγείλει κάποια προϊόντα θα απαιτηθεί να αποκαλύψει προσωπικά στοιχεία του, όπως το ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνσή του, το τηλέφωνό του, την ηλεκτρονική διεύθυνσή του. Οποιοδήποτε από τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιείται σε τρίτους, διαφυλάσσεται ο προσωπικός χαρακτήρας τους, παραμένουν απόρρητα και δεν αποτελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στα πλαίσια εκπλήρωσης των όρων και  υποχρεώσεων των υπηρεσιών που παρέχουμε στο χρήστη καθώς και για  ενημερωτικούς σκοπούς. Η γνωστοποίηση προσωπικών στοιχείων του χρήστη επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση και στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 
-Εάν δοθεί ρητή συγκατάθεση του χρήστη.
-Προς συνεργαζόμενα με την εταιρεία μας πρόσωπα και μόνο όταν κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την εκπλήρωση των όρων και  υποχρεώσεων των υπηρεσιών που παρέχουμε στο χρήστη.
-Όταν απαιτηθεί από το νόμο ή από δικαστική απόφαση.
 
 • Αξιώσεις – Διαμαρτυρίες
Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά την διάρκεια της συναλλαγής σας με το articraft.gr, για την άμεση διευθέτηση του, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, είτε μέσω email στο  info@articraft.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε τηλεφωνικά στο 210.32.26.767.
 
 
 
 Τρόποι πληρωμής
 
Το articraft.gr σας προσφέρει τις ακόλουθες επιλογές, για τη μέθοδο πληρωμής της παραγγελίας σας:
 
 1. Με Αντικαταβολή μετρητοίς
 
Θα πληρώσετε μέσω τις εταιρείας ταχυμεταφορών ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ, στη διεύθυνση που εσείς μας έχετε υποδείξει, κατά την παραλαβή των προϊόντων που παραγγείλατε.(Σε μερικές περιπτώσεις παραλαβή από τα καταστήματα ΕΛ.ΤΑ. ή παράδοση με το ταχυδρόμο).
 
Η αντικαταβολή αποτελεί μια ασφαλή μέθοδο εξόφλησης αγορών. Με την παραλαβή των προϊόντων που έχετε παραγγείλει εξοφλείτε και το οφειλόμενο ποσό στον υπάλληλο της ταχυμεταφορικής εταιρείας ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ, που σας παραδίδει την παραγγελία (ή σε μερικές περιπτώσεις από τα ΕΛ.ΤΑ. ή το ταχυδρόμο της περιοχής σας).
 
Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι διαθέσιμη μόνο για προορισμούς εντός Ελλάδας  και δεν απαιτεί πιστωτική κάρτα.  
 
Σε περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με αντικαταβολή, σας ενημερώνουμε πως το articraft.gr ΔΕ σας χρεώνει με επιπρόσθετο κόστος αντικαταβολής.
 
 
    2. Με Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό (έμβασμα)
 
Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας, με έμβασμα στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:
 
Εθνική Τράπεζα
Αριθμός λογαριασμού: 18845330895
ΙΒΑΝ: GR9801101880000018845330895
Δικαιούχος: Πλαφουντζής Ελευθέριος
 
Προσοχή:
Σε περίπτωση τραπεζικού εμβάσματος, η παραγγελία σας παραμένει σε κατάσταση «αναμονής» μετά την καταχώρησή της, έως ότου επιβεβαιωθεί από το τμήμα του λογιστηρίου μας, η κατάθεση του συνολικού ποσού σε κάποιον από τους παραπάνω λογαριασμούς. Επίσης μη ξεχνάτε ότι σε κάθε σας κατάθεση, θα πρέπει να αναφέρετε τον αριθμό (κωδικό) παραγγελίας ως σχόλιο κατάθεσης.
-Εάν είστε χρήστης web banking με κάποια από τις συνεργαζόμενες με την εταιρία μας, τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς, Eurobank), δεν είναι απαραίτητη η χρήση του IBAN και δε χρεώνεστε με προμήθεια.
-Εάν είστε χρήστης web banking με μη συνεργαζόμενη με την εταιρία μας τράπεζα, είναι απαραίτητη η χρήση του ΙΒΑΝ και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να διαλέξετε την επιλογή «Επιβαρύνομαι μόνο με τα έξοδα της τράπεζάς μου (SHA)». (Το κάθε μέρος βαρύνεται με τα έξοδα της τράπεζάς του.)
Σε περίπτωση πραγματοποίησης τραπεζικών εμβασμάτων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή λοιπές χώρες η κατάθεσή σας θα πρέπει να είναι προσαυξημένη κατά 3 ευρώ λόγω εξόδων εμβάσματος.
 
    3. Μέσω Paypal
Συμπληρώνετε τα στοιχεία είσοδου και συνεχίζετε στην πληρωμή.
    4. Πληρωμή με κάρτα χρεωστική ή πιστωτική.
Προσοχή:
Σε περίπτωση επιλογής πληρωμής με κάρτα, μπαίνετε στην πλατφόρμα του PayPal, προσπερνάτε τα στοιχεία εισόδου ή εγγραφής και επιλέγετε παρακάτω την επιλογή πληρωμή με κάρτα. Δεν χρειάζεται να κάνετε login ή εγγραφή.
Τρόποι παραγγελίας
 
 • Παραγγελία On-Line
Μπορείτε να κάνετε απευθείας την παραγγελία σας όλο το 24ωρο ενώ βρίσκεστε μέσα στο σύστημά μας, ακολουθώντας τις οδηγίες του συστήματος.
 
 • Με e-mail
Έχετε τη δυνατότητα να μας στείλετε την παραγγελία σας με email στο: info@articraft.gr
 
 • Τηλεφωνικά
Εκτός από τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή πρότασή σας, μπορείτε να προχωρήσετε και στην παραγγελία των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν.
 
Τηλεφωνο παραγγελιών: 210-3226767
Ώρες Λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου: 10:00-14:00 / Δευτέρα έως Παρασκευή
 

 

Αποστολή Προϊόντων
 
Παραγγελίες συνολικής αξίας άνω των 30,00€ αποστέλλονται χωρίς έξοδα αποστολής (δωρεάν) σε όλη την Ελλάδα, ανεξάρτητα από την ποσότητα των προϊόντων της παραγγελίας σας. (Τα δωρεάν μεταφορικά και οποιαδήποτε προσφορά σχετική με τα μεταφορικά ισχύει μόνο για αποστολές εντός Ελλάδας. Όλες οι αποστολές του εξωτερικού χρεώνονται πάντα με μεταφορικά).
Η χρέωση για παραγγελίες που είναι κάτω από 29,99€,  είναι 4,00€ ανά αποστολή.
 
Τα προϊόντα που παραγγείλατε αποστέλλονται στην διεύθυνση που μας έχετε ορίσει, μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών «ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ».
 

Αρκετές φορές οι μικρές σε βάρος αποστολές (μέχρι 1-1,5 κιλό) αποστέλονται και με απλό ταχυδρομείο (ΕΛ.ΤΑ.)

 
Τα έξοδα για τα μεταφορικά σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας είναι:
Απλή αποστολή με courier: 4,00€
Αντικαταβολή: Δωρεάν
 
-Οι αποστολές του Εξωτερικού, αποστέλλονται μέσω των ΕΛΤΑ και τα έξοδα επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον αγοραστή.
Το κόστος αποστολής διαφέρει από χώρα σε χώρα, και για το λόγο αυτό ο πελάτης θα ενημερώνεται πρώτα μέσω email (από το info@articraft.gr), για το συνολικό ποσό των μεταφορικών εξόδων. (Ενδέχεται κάποιες φορές να υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις οι οποίες οφείλονται στην έγκαιρη απάντηση των email επικοινωνίας.)  
 
*Όλες οι αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.
 
 
Χρόνος Παράδοσης και Αποστολής
 
Στόχος της articraft.gr είναι η άρτια και γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών της, παρέχοντας ποιοτικά προϊόντα, στις χαμηλότερες τιμές και με τους ταχύτερους τρόπους παράδοσης.
 
Οι παραγγελίες μας αποστέλλονται την επόμενη ημέρα, εφόσον έχουν καταχωρηθεί έως τις 13:00 εργάσιμης ημέρας και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη διαθεσιμότητα ή άλλη αιτία καθυστέρησης (πχ. Επιβεβαίωση κατάθεσης, ταυτοποίηση λόγω ελλιπών στοιχείων του πελάτη, κλπ..)
 
Ο χρόνος παράδοσης των παραγγελιών εντός Ελλάδας, γίνεται μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών και είναι συνήθως την επόμενη μέρα της αποστολής, από την εταιρεία μας. Τα προϊόντα μας είναι ετοιμοπαράδοτα ("αποθήκη" -μορφή stock).
Σε μερικές περιπτώσεις, ενδέχεται να χρειαστούν 48 ώρες επιπλέον, χρόνος που προβλέπεται από την εταιρεία ταχυμεταφορών ή τα ΕΛΤΑ, αναλόγως την περιοχή παράδοσης.
 
Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, θα ενημερώνεστε έγκαιρα από το τμήμα παραγγελιών για το εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης.
 
 
 
Αλλαγές – Επιστροφές – Ακυρώσεις
 
Αλλαγές
Αλλαγές των προϊόντων που έχουν αγοραστεί online και επιστροφές χρημάτων μπορούν να γίνουν μόνο online.
 
 
Επιστροφή προϊόντων
Για όλες τις περιπτώσεις που επιθυμείτε επιστροφή του προϊόντος που αγοράσατε (αλλαγή μεγέθους-χρώματος-σχεδίου, αντικατάσταση, επιδιόρθωση, επιστροφή χρημάτων), θα πρέπει να μας στείλετε ένα email στο info@articraft.gr με τίτλο ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (εντός 7 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής), που να μας εξηγείτε το λόγο της επιστροφής και όλες τις πληροφορίες που θα βοηθήσουν τη ταχύτερη εξυπηρέτησή σας.
 
 
Αλλαγές προϊόντων
Εάν επιθυμείτε να κάνετε αλλαγή του προϊόντος που αγοράσατε - και μόνο στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί - θα πρέπει να μας αποστείλετε ένα email με τίτλο: Αίτημα Επιστροφής εντός 7 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής και να πραγματοποιήσετε την αποστολή του προϊόντος εντός 3 ημερών από την ημερομηνία έγκρισης του Αιτήματος.
Για παραγγελίες εντός Ελλάδας, η πρώτη αλλαγή πραγματοποιείται χωρίς καμία επιβάρυνση για τον πελάτη (εάν το προϊόν αντικατάστασης έχει αξία μεγαλύτερη των € 50,00, διαφορετικά η χρέωση είναι  € 4,50), ενώ για κάθε αλλαγή μετά την πρώτη, η επιβάρυνση ανέρχεται σε € 6,00 ανεξαρτήτως της αξίας της παραγγελίας.
Για παραγγελίες εκτός Ελλάδας, ο πελάτης πραγματοποιεί την επιστροφή με χρέωσή του και επιβαρύνεται για την αποστολή αντικατάστασης με τα κανονικά έξοδα αποστολής (ανάλογα με τη χώρα προορισμού).
 
 
Υπηρεσία επιστροφών
Μόλις ελεγχθεί το αίτημά σας από το προσωπικό μας, θα λάβετε ειδοποίηση με email για την έγκριση της επιστροφής και οδηγίες για τον τρόπο και τη διεύθυνση αποστολής.
 
Τα προϊόντα που επιστρέφονται θα πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκονται μέσα στην αρχική τους συσκευασία. Αν για οποιοδήποτε λόγο η εξωτερική σακούλα συσκευασίας έχει χαθεί, θα πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιήσετε κάποια άλλη σακούλα της επιλογής σας, έτσι ώστε να προστατεύεται επαρκώς η εσωτερική συσκευασία.
 
Αφότου πραγματοποιήσετε την αποστολή, θα πρέπει να μας ενημερώσετε μέσω email στο info@articraft.gr για να γίνει η Επιβεβαίωση Αποστολής, έτσι ώστε να ενημερωθεί το σύστημά μας. Μόλις παραλάβουμε την επιστροφή σας θα λάβετε και πάλι ενημερωτικό email και στη συνέχεια θα ενημερωθείτε για την τελική έκβαση του αιτήματος.
 
Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, καθώς και για λόγους οργάνωσης και αξιοπιστίας, θα σας συνιστούσαμε να χρησιμοποιείτε πάντα αυτή τη λειτουργία του καταστήματός μας και να μη ζητάτε να επιστρέψετε τα προϊόντα τηλεφωνικά.
 
 
Αίτημα επιστροφής
-Αν πρόκειται για αλλαγή μεγέθους/χρώματος/σχεδίου ή αντικατάσταση, θα πρέπει να μας αναφέρεται στο email  το νέο προϊόν που επιθυμείτε.
-Αν πρόκειται για επιδιόρθωση του προϊόντος θα πρέπει να μας αναφέρεται το σημείο της επιδιόρθωσης του προϊόντος, στο email σας.
-Αν πρόκειται για επιστροφή χρημάτων παρακαλώ αναγράψτε το πόσο της αξίας  του προϊόντος που παραγγείλατε, χωρίς τα έξοδα αποστολής που τυχόν μπορεί να επιβαρυνθήκατε.
 
 
Λανθασμένες αποστολές
Σε περίπτωση που το πρϊόν που παραλάβατε δε συμπίπτει με το προϊόν της παραγγελίας σας, θα πρέπει να μας αποστείλετε μέσω email στο onfo@articraft.gr  ένα Αίτημα Επιστροφής εντός 5 ημερών από την παραλαβή και να πραγματοποιήσετε την αποστολή του προϊόντος εντός 3 ημερών από την ημερομηνία έγκρισης του Αιτήματος.
 
Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση του πελάτη για την αντικατάσταση.
 
 
Ελαττωματικά Προϊόντα
Σε περίπτωση που ξέφυγε από τον έλεγχο ποιότητας των εκπροσώπων της articraft.gr κάποιο προϊόν και παρουσιάζει κάποιο κατασκευαστικό ελάττωμα εντός 2 μηνών από την ολοκλήρωση της αγοράς σας, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του email: info@articraft.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή τηλεφωνικώς στο 210.322.67.67, για την άμεση επιδιόρθωσή του, ή ακόμα και την αντικατάστασή του με νέο (στην περίπτωση που δεν επιδέχεται επιδιόρθωση), χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνσή σας.
Μόλις εντοπιστεί το ελάττωμα, θα πρέπει να μας αποστείλετε μέσω email στο info@articraft.gr ένα Αίτημα Επιστροφής, έτσι ώστε να λάβετε οδηγίες για τη διαδικασία επιστροφής/ αντικατάστασης/ αποζημίωσης. Εάν κριθεί αναγκαία η αντικατάσταση και δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα στην αντικατάσταση από κάποιο άλλο, ισάξιο προϊόν της επιλογής σας, ή την επιστροφή ολόκληρης ή μέρους της αξίας του σε χρήματα. Το ποσό επιστροφής χρημάτων στην περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων που έχουν χρησιμοποιηθεί υπολογίζεται στην αρχική αξία, μειωμένη κατά 10% για κάθε μήνα που έχει μεσολαβήσει από την αρχική πώληση.
 
Μερικά παραδείγματα κατασκευαστικού ελαττώματος είναι:
-Πρόβλημα με τα μεταλλικά εξαρτήματα κατά το κλείσιμο (κούμπωμα των προϊόντων)
-Ελλιπής εξαρτήματα από τα προϊόντα (λείπει κάποιο κουμπί, μαγνήτης, κομμάτι δέρμα κλπ..)
-Σκίσιμο υλικού από τη φύση του. (τρύπα, σχισμή σε δέρμα κατά την κατασκευή του..)
Σε καμία περίπτωση η φυσική φθορά δεν θεωρείται ελλάτωμα. Το βρέξιμο των επιφανειών, το κόψιμο με αιχμηρά αντικείμενα και οποιαδήποτε άλλη ανάρμοστη συμπεριφορά δεν θεωρείται κατασκευαστικό ελάττωμα.
 
 
Επιστροφή Χρημάτων
Εάν για οποιοδήποτε άλλο λόγο επιθυμείτε να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε και δε σας ενδιαφέρει η αντικατάστασή του με κάποιο άλλο, θα πρέπει να μας αποστείλετε ένα Αίτημα Επιστροφής στο info@articraft.grεντός 7 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής και να πραγματοποιήσετε την αποστολή του προϊόντος εντός 3 ημερών από την έγκριση του Αιτήματος. Αφού πραγματοποιηθεί η επιστροφή και διαπιστωθεί πως το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί, θα σας γίνει επιστροφή χρημάτων.
Δηλώνουμε ρητά πως, για λόγους αποφυγής καταχρήσεων και διευκόλυνσης των διαδικασιών, η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται μόνο με κατάθεση σε τραπεζικό σας λογαριασμό μέσω web banking online, σε λογαριασμό που μας έχετε υποδείξει μέσω του αιτήματος επιστροφής σας. Στις περιπτώσεις επιστροφής χρημάτων επιβαρύνεστε μόνο με το κόστος επιστροφής του προϊόντος, και με τα έξοδα τραπέζης σε περίπτωση που η τράπεζά σας είναι διαφορετική από αυτές που συνεργαζόμαστε (βλ. Συνεργαζόμενες τράπεζες).


Ακύρωση παραγγελίας
Μπορείτε να ακυρώσετε μερικώς ή ολικώς μια παραγγελία. Θα πρέπει να μας στείλετε ένα email στο info@articraft.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με τίτλο: Ακύρωση Παραγγελίας, ή να καλέσετε στο τηλέφωνο 210.32.26.767 και να μιλήσετε με κάποιο εκπρόσωπο της articraft.gr. Έχετε τη δυνατότητα αυτή μέχρι να σας ενημερώσουμε ότι η παραγγελία σας έχει αποσταλεί. Μετά από αυτό το σημείο μπορείτε να επιστρέψετε πίσω το προϊόν εντός 7 ημερών από την ημερομηνία αποστολής, τηρώντας τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στην υπηρεσία επιστροφών.
 

Στοιχεία Επικοινωνίας
 
Τηλέφωνο: 210.32.26.767
Email: info@articraft.gr